موارد ماشینکاری نمونه سری TNMG

  درج تست:TNMG160408-FQ

درجه: MC2010

جنس قطعه کار: فولاد 20#

قطر قطعه کار: 45 میلی متر

Ap(mm): 0.5mm

تغذیه (mm/min): 600mm/mi

دور در دقیقه (r/min): 1600r/min

عمر ابزار: 470 عدد

  درج تست:TNMG160408-FQ

درجه: MC2010

جنس قطعه کار: فولاد 45#

قطر قطعه کار: 45 میلی متر

Ap(mm): 0.5mm

تغذیه (mm/min): 240mm/min

دور در دقیقه (r/min): 1800r/min

عمر ابزار: 1200 عدد

  درج تست:TNMG160404-MS

درجه: MC2010

مواد قطعه کار: 20Cr

قطر قطعه کار: 12 میلی متر

Ap(mm): 1.5mm

تغذیه (mm/min): 350mm/min

دور در دقیقه (r/min): 2100r/min

عمر ابزار: 500 عدد

    درج تست:TNMG160404-5FS

درجه: MC2010

مواد قطعه کار: فولاد آلیاژی آهنگری

قطر قطعه کار: 29-25 میلی متر

Ap(mm): 1.5mm

تغذیه (mm/min): 220mm/min

دور در دقیقه (r/min): 1610r/min

عمر ابزار: 110 عدد

  درج تست:TNMG160404R-5VF

درجه: MC2010

جنس قطعه کار: فولاد A3

قطر قطعه کار: 16 میلی متر

Ap(mm): 1.0mm

تغذیه (mm/min): 270mm/min

دور در دقیقه (r/min): 1300r/min

عمر ابزار: 410 عدد