نکات فنی: چرخش

عیب یابی چرخش

تجزیه و تحلیل مکانیسم شکست و اقدامات اصلاحی

  مسئله

مشکل سایش لبه باعث زبری بد سطح می شود

اقدام اصلاحی

کاهش سرعت Vc
از درجه مقاومت در برابر سایش بیشتر استفاده کنید
درجه پوشش داده شده را اعمال کنید

  مسئله

مشکلات بریدگی: باعث زبری سطح بد و مشکل سایش لبه می شود

اقدام اصلاحی

از درجه قوی تر استفاده کنید
آماده سازی لبه را در نظر بگیرید
زاویه سرب را افزایش دهید
در ابتدای برش خوراک را کاهش دهید

  مسئله

تغییر شکل حرارتی: باعث زبری بد سطح و شکستگی لبه برش می شود

اقدام اصلاحی

از مایع خنک کننده بیشتر استفاده کنید
کاهش سرعت
عمق برش را کاهش دهید

  مسئله

عمق بریدگی

اقدام اصلاحی

زاویه سرب را تغییر دهید
آماده سازی لبه را در نظر بگیرید
به درجه سرمت تغییر دهید